Skip to content

Algemene Voorwaarden

Chrome Design

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door

Chrome Design gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Chrome Design

verrichtte handelingen.

1.2 Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in

onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn,

dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden

Chrome Design en de opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de

nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Chrome Design is slechts aan offertes gebonden, indien deze na aanvaarding van de opdrachtgever, door

Chrome Design schriftelijk / per mail binnen 8 dagen wordt bevestigd.

2.2 Indien de opdrachtgever consument is, gelden prijzen inclusief de wettelijke geldende BTW in euro en

overige heffingen tenzij door de Chrome Design anders vermeld.

2.3 Indien de opdrachtgever geen consument is gelden prijzen exclusief de wettelijke geldende BTW in euro

en overige heffingen, tenzij door de Chrome Design anders wordt vermeld.

2.4 De door Chrome Design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij

anders aangegeven.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 Chrome Design kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever,

naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had

behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke

vergissing of verschrijving bevat.

2.7 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte

opgenomen aanbod dan is Chrome Design daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet

overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Chrome Design anders aangeeft.

Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst

3.1 Chrome Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt Chrome Design zich

het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Chrome Design hoeft de

opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.

3.3 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

3.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle producten/objecten/materialen, waarvan Chrome Design

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan

Chrome Design beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke

producten/objecten/materialen niet tijdig worden verstrekt aan Chrome Design, behoudt Chrome Design

zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt

Chrome Design zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de

gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een

overeenkomst houd Chrome Design zich het recht voor de reeds gemaakte kosten aan de opdrachtgever in

rekening te brengen.

3.5 Chrome Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Chrome Design is

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige producten/objecten/materialen,

mits deze onjuiste c.q. onvolledige producten/objecten/materialen bij de opdrachtgever kenbaar behoorden

te zijn.

3.6 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Chrome Design de

uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Contractsduur/ Uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders

overeengekomen.

4.2 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij

overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient Chrome Design dit te communiceren met

de opdrachtgever.

4.3 Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractduur) dienen drie (3) maanden voor afloopdatum van

betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke waarvan een

overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is

aangegaan.

Artikel 5: Levertijd en levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en

risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door Chrome Design en/of voor rekening van Chrome

Design mocht geschieden.

5.2 Het voorgaande geldt niet ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.

In dit geval geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Chrome Design.

5.3 Indien Chrome Design gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor

de levering, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan Chrome Design heeft verstrekt.

5.4 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter

beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.5 Indien de opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het

verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering

bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in

dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5.6 Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan

opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de

overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op

schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 6: Wijziging van een overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig

en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de

overeenkomst te annuleren, tenzij er sprake is van overmacht.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van

voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Chrome Design zal de opdrachtgever hierover zo

spoedig als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te

annuleren.

6.3 Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële- c.q. kwalitatieve consequenties heeft zal Chrome Design de

opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal

Chrome Design daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een

overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van

hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk

mitsdien dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de

informatie.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven

uitsluitend eigendom van Chrome Design totdat alle vorderingen in het kader van die specifieke

overeenkomst die Chrome Design heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever volledig zijn betaald. Totdat

de opdrachtgever aan Chrome Design alle in het kader van een specifieke overeenkomst verschuldigde

bedragen heeft voldaan, kan Chrome Design de desbetreffende zaken van de opdrachtgever onder zich

houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de opdrachtgever ter voldoening van deze

bedragen voldoende zekerheid stelt.

8.2 Indien de ingevolge artikel 14 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor

werkzaamheden is verstreken, is Chrome Design tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan

gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt

toegebracht aan het object. Chrome Design kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de

opdrachtgever

8.3 Chrome Design behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voor zover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 9: Opzegging van een lopende overeenkomst

9.1 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, zal Chrome Design de verrichte werkzaamheden,

doch minimaal 85% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.2 In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het

moment van beëindiging tot aan einde contractduur (zie artikel 4) een eindafrekening opgemaakt, welke

opdrachtgever / contractant binnen 14 dagen aan Chrome Design dient te voldoen.

9.3 Opdrachtgever c.q. contractant dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk en aangetekend

aan Chrome Design te melden.

Artikel 10: Ontbinding van een overeenkomst

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het

aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele

verplichtingen jegens Chrome Design te voldoen, is Chrome Design, zonder ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Chrome Design tot enige schadevergoeding

gehouden zal zijn en onverminderd de aan Chrome Design verder toekomende rechten. De opdrachtgever is

gehouden de overeengekomen factuur prijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd,

dan wel ontbonden, althans beëindigd.

10.2 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na

een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is

gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van

wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Chrome Design kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door

schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de

opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de

opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of

verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te

treffen om haar schulden te saneren, dan wel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld

vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten

behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht Chrome

Design terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet.Chrome

Design zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 11: Monsters, modellen, proeven en voorbeelden

11.1 Indien aan opdrachtgever een model, monster of voorbeeld is getoond of

verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de

hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij

uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of

voorbeeld.

Artikel 12: Gebreken/Klachtentermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na

ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden

aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan Chrome Design.

12.2 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal Chrome Design de werkzaamheden alsnog aangepast

verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door

de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval van zinloos, hoeft Chrome Design de opdrachtgever

derhalve niet schadeloos te stellen.

Artikel 13: Honorarium

13.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden c.q.

overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden

c.q. overeengekomen gelden de leden 3 en 7 van dit artikel.

13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het

vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Ten aanzien van de opdrachtgever in

de hoedanigheid van consument is het honorarium inclusief BTW en exclusief reisuren, reis- en

verblijfskosten.

13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van

werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Chrome

Design. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij ook nu

weer een afwijkend tarief is overeengekomen.

13.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis- en verblijfskosten.

13.5 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde

kosten periodiek in rekening worden gebracht.

13.6 Indien Chrome Design met de opdrachtgever een vast honorarium c.q. uurtarief overeenkomt, is Chrome

Design niettemin gerechtigd tot verhoging dezes.

13.7 Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met

onmiddellijke ingang aangetekend schriftelijk op te zeggen, dit dient dan echter binnen 14 na het kenbaar

maken ervan te geschieden. Hierna accepteert opdrachtgever de verhoging.

Artikel 14: Betalingscondities

14.1 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

14.2 De opdrachtgever is verplicht 50 procent van het honorarium vooruit te betalen, tenzij anders

overeengekomen. De opdracht treedt pas in nadat Chrome Design de eerste aanbetaling van 50% heeft

ontvangen.

14.3 Zodra de opdracht is afgerond dient de opdrachtgever de resterende 50% to voldoen aan Chrome Design.

14.4 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de

betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment

der algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd ad. 3 % per maand over de hoofdsom, tenzij de

wettelijke rente hoger is.

14.5 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname

onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden.

Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.

14.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle

verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas

dan op de werkelijke factu(u)r(en).

14.7 Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de

opdrachtgever dit binnen vijf (5) dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan Chrome Design

kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de

hoogte dezes.

Artikel 15: Achterstand in betaling

15.1 Chrome Design heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te

stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens

Chrome Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Chrome Design zal

opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van

Chrome Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook

tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 16: Incassokosten/(Buiten)gerechtelijke kosten

16.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

opdrachtgever.

16.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Chrome Design, voor zover de opdrachtgever

handelt in de hoedanigheid als bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal

openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet

voldaan is.

16.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Chrome Design, voor zover de opdrachtgever

handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals

bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

16.4 Voor zover de opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van consument heeft {bedrijf} pas recht op een

vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Chrome Design de opdrachtgever na het

intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14

dagen te voldoen.

16.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de

opdrachtgever.

Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Chrome Design garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten/diensten.

Chrome Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mankementen d.m.v. slechte onderhoud en of

verkeerde omgang van de opgeleverde opdrachten.

17.2 Chrome Design is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of

opzet van Chrome Design.

17.3 Chrome Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de

opdrachtnemer. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan

ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

17.4 Chrome Design is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever en/of van

derden die zich in of aan het object bevinden en die de verkoper uit welken hoofde dan ook onder zich

heeft. Onder zaken van de opdrachtgever wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke

bescheiden en waardepapieren.

17.5 Indien Chrome Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

Chrome Design beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of

tot het bedrag waarop de door Chrome Design aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met

het eigen risico dat Chrome Design overeenkomstig de verzekering draagt.

17.6 De opdrachtgever dient de schade waarvoor Chrome Design aansprakelijk kan worden gehouden, zo

spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Chrome Design

te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

17.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Chrome Design vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever

bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 18: Overmacht

18.1 In overmachtsituaties worden de verplichtingen van Chrome Design opgeschort. Indien de periode waarin

door overmacht de verplichtingen door Chrome Design niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan

twee (2) maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting

tot betaling van een schadevergoeding bestaat.

18.2 Indien Chrome Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft

voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde

c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te

voldoen al ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen

zelfstandige waarde kent.

18.3. In geval van overmacht is Chrome Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks

zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

18.4. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons

kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert

of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 19: Verjaringstermijn

19.1 Voor alle vorderingen jegens {bedrijf} en de door {bedrijf} (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in

afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 20: Geschillen

19.1 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden

betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden,

zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank

19.2 Op elke overeenkomst tussen Chrome Design en een derde is Nederlands recht van toepassing.